Regulamin

Warunki uczestnictwa w wydarzeniach związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (pobierz PDF)

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH

W TEATRZE MUZYCZNYM IM. DANUTY BADUSZKOWEJ W GDYNI

związane z przeciwdziałaniem COVID-19

 

REGULAMIN

 

§ 1

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne zasady uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni (zwany dalej „Teatrem”).

 2. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprezkulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce.

 3. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją poniższego Regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.

 

§ 2

 1. Bilety na spektakle prezentowane przez Teatr w miesiącu lipcu i miesiącu sierpniu br. można zakupić wyłącznie drogą elektroniczną.

 2. Kasy Teatru pozostają zamknięte do 31 sierpnia 2020 roku.

 3. Ze względów technicznych wymiana Voucherów na bilety na spektakle prezentowane w miesiącu lipcu i miesiącu sierpniu będzie niemożliwa.

 

§ 3

 1. Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w Teatrze zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie Wydarzenia, a także do stosowania się do wytycznych Personelu Teatru.

 2. Personel Teatru jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, która nie przestrzega Regulaminu, jego zasad i wytycznych, a w takim przypadku opłata za Bilet nie podlega zwrotowi.

 3. Do udziału w Wydarzeniu jest uprawniona wyłącznie osoba, która według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.

 1. Przed wejściem do Teatru każdy uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że według jego najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 i nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

 2. Personel Teatru udostępni każdej osobie uczestniczącej w Wydarzeniu stosowny formularz, którego wypełnienie jest obligatoryjne i służy jedynie uzyskaniu możliwości skontaktowania się z osobą, która podała swoje dane, w przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem w Wydarzeniu.

 1. W przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem w Wydarzeniu dane zawarte w formularzu będą mogły zostać przekazane przez Teatr właściwym służbom sanitarnym.

 2. Formularz będzie przechowywany przez Teatr przez 2 tygodnie od dnia Wydarzenia.

 3. Uczestnik Wydarzenia u którego Personel Teatru zauważy niepojące objawy związane z SARS-CoV-2 zostanie skierowany do obsługi medycznej Teatru.

 4. Teatr może wprowadzić procedurę pomiaru temperatury ciała każdej osoby wchodzącej do Teatru.

 5. Odmowa poddania się badaniu temperatury ciała lub stwierdzenie podwyższonej temperatury ciała spowoduje odmowę dopuszczenia danej osoby do udziału w Wydarzeniu, a w takim przypadku opłata za Bilet nie podlega zwrotowi.

§ 4

 1. Na terenie Teatru należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy, przy czym ten obowiązek dotyczy także osób przebywających na widowni podczas spektaklu.

 2. Teatr umożliwi zakup maseczek ochronnych na terenie obiektu.

 3. Na terenie Teatru, w tym także podczas wchodzenia na teren Teatru, wchodzenia na widownię, zajmowania miejsc i wychodzenia z widowni lub z Teatru należy bezwzględnie przestrzegać regulacji porządkowych i wytycznych Personelu Teatru oraz zachować dystans od innych osób wynoszący nie mniej niż 2 m.

 4. Przy wejściu do Teatru obowiązywać będzie dezynfekcja dłoni.

 

§ 5

 1. Procedura wpuszczania uczestników Wydarzenia na teren Teatru rozpocznie się 1,5 godziny przed planowanym rozpoczęciem Wydarzenia.

 2. Osoba spóźniona nie będzie wpuszczana na teren Teatru, a opłata za Bilet nie podlega zwrotowi.

 3. Teatr udostępnia widzom nie więcej niż połowę łącznej liczby miejsc.

 4. Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek respektowania zasad organizacji widowni wyznaczonej przez Teatr.

 5. Zakazuje się zmieniania wyznaczonych miejsc.

 

§ 6

 1. Uczestnikom wydarzenia zaleca się przybycie do Teatru odpowiednio wcześnie, tak aby można było sprawnie zastosować wszystkie procedury wynikające z wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczących organizacji imprez kulturalnych w okresie pandemii.

 2. Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu lub przebywania na terenie Teatru mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.

 3. Regulamin obowiązuje od 8 czerwca 2020 r. i pozostaje w mocy do odwołania.

 

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY
BILETÓW PRZEZ TEATR MUZYCZNY
zwany dalej Regulaminem.

 

 

§ 1

Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży biletów jest:
1) ) Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym, a Teatrem Muzycznym im Danuty Baduszkowej z siedzibą w Gdyni, 81-372, Plac Grunwaldzki 1, Organizatora wydarzeń oraz
2) spełnienie wymaganych procedur rezerwacji i zakupu biletów na stronie https:bilety.muzyczny.org:
a) Przed dokonaniem transakcji zakupu Kupujący musi się zarejestrować na stronie www.bilety.muzyczny.org
b) Dokonać wyboru wydarzenia, terminu i ilości biletów,
c) Sprawdzić dane,
d) Potwierdzić dokonanie zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Teatr Muzyczny.
e) Warunkiem koniecznym wejścia na widownie jest posiadanie wydrukowanego biletu i okazanie ich kontroli.

§ 2

Po dokonaniu wyboru biletów z oferty serwisu, prosimy o wybranie sposobu płatności.
W przypadku płatności kartą płatniczą,
system akceptuje karty płatnicze:
- Visa,
- Visa Elektron,
- Mastercard,
- MasterCard Electronic,
- Maestro,
po zatwierdzeniu rezerwacji, w ciągu 15 minut od wybrania biletów Kupujący zostanie przekierowany na bezpieczną stronę płatności Agenta Rozliczeniowego PayU S.A. Po upływie 15 minut nieopłacona rezerwacja jest anulowana. Przed podaniem numeru karty płatniczej prosimy Kupującego o upewnienie się, że znajduje się na stronach serwisu internetowego Agenta Rozliczeniowego PayU S.A. oraz, że połączenie jest szyfrowane (adres strony powinien zaczynać się od: "https://" ). Teatr Muzyczny nie odpowiada za skutki podania numeru karty płatniczej na innych stronach internetowych. Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami płatniczymi przeprowadzanych na stronach internetowych firmy PayU S.A. odpowiada firma PayU S.A., zgodnie ze swoim regulaminem.

§ 3

- W przypadku nieudanej transakcji opłaconej kartą miejsca zostają zablokowane na okres 45 minut.
- W przypadku nieudanej transakcji opłaconej e-przelewem miejsca zostają zablokowane na okres 2 godzin.
- Natomiast po udanej transakcji, a nie otrzymaniu biletów domowego wydruku, prosimy o kontakt na: bow@muzyczny.org

§ 4

Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego winny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Teatr Muzyczny.

§ 5

Aby otrzymać fakturę VAT należy przesłać prośbę na adres email: bow@muzyczny.org podając nr zamówienia oraz kod rezerwacji.

§ 6

Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży internetowej, Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, celem realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz innych czynności niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Teatr Muzyczny w ramach sprzedaży biletów są wykorzystywane w celu wykonania umowy sprzedaży biletów. Zachowane będą zasady określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ? ? fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).

§ 7

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

§ 8

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.

§ 9

W dowolnym momencie Kupujący może sprawdzić status realizacji zamówienia logując się na stronie https:www.bilety.muzyczny.org

§ 10

System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu najpóźniej 3 godziny przed spektaklem. W terminie krótszym niż 3 godziny, zapraszamy do kasy Teatru Muzycznego. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.

§ 11

Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie teatralnej.

§ 12

Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię.

§ 13

Klient drukuje bilet po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez Teatr Muzyczny.

§ 14

Zwroty i zamiany biletów zakupionych za pośrednictwem Internetu możliwe są jedynie w przypadku odwołania spektaklu bądź zmiany Repertuaru. W takim przypadku zwrot za bilet zakupiony za pomocą systemu sprzedaży internetowej dokonywany jest na konto, z którego realizowana była zapłata, w przypadku kart, zwrot następuje na rachunek tej karty.
Zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827) nie jest możliwe odstąpienie od umowy oraz zwrot pieniędzy za zakupione bilety online.

§ 15

Teatr Muzyczny zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

§ 16

Informacje na temat repertuaru, scen, cennika, zniżek, ofert specjalnych, godzin pracy kas biletowych i inne publikowane są na stronie www.muzyczny.org

§ 17

Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi.

§ 18

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji w związku, z czym kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.